Millores d'accessibilitat per a vianants al centre de l'Hospitalet

L'informe es pot consultar visualment a través d'un mapa virtualLa Saboga demana canviar una vintena de cruïlles del centre de l'Hospitalet per facilitar l'accessibilitat i els desplaçaments a peu

Passos de vianants que no tenen rampa, voreres estretes, cruïlles sense passos de vianants o passos de vianant molt allunyats de la cruïlla són els problemes més habituals dels vianants que es mouen per l'Hospitalet de Llobregat.

La Saboga ha fet arribar a l'Ajuntament un document on es detallen una vintena de cruïlles i carrers del Centre de l'Hospitalet on caldria fer actuacions per millorar l'accessibilitat de cara, sobretot, a la gent amb dificultats de mobilitat  i la gent que porta cotxets, cadires de rodes o carros de la compra.

A grans trets, el document posa de relleu una sèrie de mancances bàsiques  d'accessibilitat (manca de passos de vianants i falta de rampes) i proposa que totes les voreres siguin transitables i que no calgui canviar de vorera per creuar per un pas de vianants.

Un pas de vianants amb les voreres sense rampa al carrer Joan Pallarès amb Riera de la Creu.

També es demana que en futures remodelacions s'opti  per voreres contínues amb trajectòries rectes. Dit en altres paraules, els passos de vianants han de situar-se el més proper possible a la cruïlla i sempre que sigui possible la vorera i el pas de vianants han d'estar a la mateixa alçada de manera que els vehicles identifiquin amb claredat que en aquell espai no tenen prioritat.

Un exemple de cruïlla amb només 2 passos de vianants al carrer Joan Pallarès cantonada amb el carrer Església.

En aquest primer informe, ens hem centrat en una zona del barri que concentra una gran nombre de mancances d'accessibilitat (punts de color blau al mapa) i estem preparant un segon informe amb punts de la resta del barri (de color vermell al mapa).

Volem donar les gràcies a tots els veïns/es i col·laboradors/es que ens han ajudat en l'elaboració d'aquest informe.

Legislació vigent

Des de fa anys a Catalunya disposem d'una llei pròpia d'accessibilitat i un reglament que ho regula en noves construccions i urbanitzacions. A més a més, l'any passat es va aprovar una llei d'àmbit estatal que va entrar en vigor al setembre de 2010 i que a partir de l'any 2019 serà d'obligat compliment per les zones urbanitzades:

  • Ordre VIV/56172010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats .
  • Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

Si en voleu saber més us recomanem el llibre Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados351.

Mapa virtual amb les millores proposades

Mostra Millores per a vianants al Centre en un mapa més gran.

Vegeu també: