L'Hospitalet aprova definitivament la seva nova ordenança de mobilitat

Una moto circulant pel carril bici de Rambla Just Oliveras de l'Hospitalet de Llobregat

Valoració del text definitiu de l'ordenança. La norma recull part de les al·legacions presentades per la Saboga.

El ple municipal del mes de març va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat de l'Hospitalet de Llobregat incorporant diverses de les al·legacions de la Saboga, però tot i així, en alguns aspectes, es continua dificultant la circulació en bicicleta, limitant-la a la velocitat d'un vianant en els carrils bici situats a la vorera (la majoria dels de la ciutat) o prohibint aparcar bicicletes en tot el mobiliari urbà de la ciutat.

Fa un parell de mesos us informàvem que havíem presentat al·legacions al projecte de nova ordenança de mobilitat, ja que presentava importants deficiències, especialment pel que fa a la circulació en bicicleta. El redactat definitiu incorpora bona part de les nostres al·legacions. Hem elaborat una taula recollint els resultats de les al·legacions:

 

Què demanàvem? Què diu finalment? Observacions
No fixar la velocitat de les bicicletes a la vorera, dir que s'ha d'adequar a la dels vianants. [...] sense sobrepassar la velocitat normal d'un vianant (al voltant d'uns 5 km/h) [...] Ara la velocitat està entre parèntesis i és orientativa. Continua però la fixació en els 5 km/h, una velocitat que per equilibri costa de mantenir en bicicleta.
No fixar la velocitat de les bicicletes en carrils bici a la vorera. Especificar que els vianants puguin creuar el carril bici. [...] Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels vianants que el travessin i no podran superar la velocitat normal
d’un vianant (al voltant de 5 km/h).

 

Un dels punts més negatius de l'ordenança. A la majoria de carrils bici de la ciutat (situats damunt les voreres) caldrà anar a la velocitat d'un vianant!

Entra en contradicció amb els 20 km/h que es permet anar als carrers de prioritat invertida (carrers residencials).

A Barcelona es pot anar a 20 km/h en carrils bici a la vorera.

Que s'autoritzessin els remolcs per al transport de persones. Les bicicletes podran dur remolc, homologat, per al transport de persones, de animals o mercaderies, circulant de dia, sense disminució de la visibilitat i a velocitat moderada, quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat.

S'accepta la utilització de remolcs per al transport de persones o mercaderies, però es limita la seva utilització al dia.

A Barcelona no es restringeix l'horari de circulació.

Que circular pel carril de la dreta fos preferible, però opcional. [...] ho faran preferentment pels carrils més propers a les voreres, i poden ocupar la part central d’aquests [...]
 
S'accepta la nostra al·legació.
Que s'especifiqués en quins elements del mobiliari urbà es prohibeix aparcar i que no es prohibeixi fer-ho en tots. [...] al mobiliari urbà com ara arbres, fanals, semàfors, bancs, papereres o similars [...]

Aquesta frase prohibeix aparcar en tot el mobiliari urbà, fins i tot en tanques o senyals de trànsit tot i que no es tapin.

És molt més restrictiu que a Barcelona. Hi ha molt pocs aparcaments per a bicicletes.

Que en els aparcaments de bicicleta només hi puguessin aparcar les bicicletes. [...] En els estacionaments de bicicletes situats a la via pública que tinguin la corresponent senyalització i que estan reservats exclusivament per aquest tipus de vehicle [...]

S'accepta la nostra al·legació. Era una petita esmena molt lògica i que no venia recollida en el redactat.

 

Altres punts a destacar de l'ordenança:

Article Observacions
43.3. Les bicicletes també podran circular, excepte en moments d’aglomeració de vianants, i sempre respectant la prioritat dels vianants, per:
a) Les voreres i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d’espai lliure.
b) Parcs públics i àrees de vianants.
c) Zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació.

Es permet la circulació de bicicletes en els dos sentits en carrers de prioritat invertida (carrers residencials).
43.2. Quan hi hagi carrils bici senyalitzats específicament, ho faran preferentment per aquests, respectant la senyalització, l’ordenació del trànsit i les normes de prioritat de pas previstes per la resta de vehicles.
El carril bici és opcional. Podem circular per la calçada si ens convé.
43.12. Les bicicletes podran transportar, quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva responsabilitat, menors de fins a set anys en seients addicionals acoblats a les bicicletes degudament certificats i homologats, amb les limitacions de pes que aquests dispositius estipulin. Els menors hauran de portar casc homologat obligatòriament.
 
Es permet l'ús de més d'una cadireta.
42.4. Als passeigs i voreres de més de 5 metres d’amplada i al costat més proper a la calçada, en el sentit de la marxa, es pot habilitar un carril o més reservats per a la circulació de bicicletes, sempre que l’espai útil que resti pels vianants no sigui inferior a 3 metres d’amplada. En general els carrils reservats per la circulació de bicicletes hauran de situar-se en la calçada i delimitats o segregats de la circulació dels vehicles a motor, excepte en illes de vianants o vials de prioritat invertida.

Aquest article recomana que els carrils estiguin a la calçada i no permet carrils bici a la vorera quan aquesta és massa estreta.

Caldrà revisar la xarxa de carrils bici de la ciutat, ja que no compleix aquests criteris.

 

Conclusions

La nova ordenança de mobilitat substitueix l'antiga ordenança de circulació que pràcticament no contemplava les bicicletes. El redactat definitiu incorpora bona part de les nostres al·legacions i alguns articles força interessants que fins i tot milloren algunes de les limitacions de l'ordenança de circulació de Barcelona. Tot i així, de forma incomprensible, es limita la velocitat de les bicicletes a la velocitat dels vianants en els carrils bici situats a les voreres (la major part dels que tenim a l'Hospitalet).

Tampoc s'ha acceptat la nostra al·legació demanant que s'especifiqués a quins elements del mobiliari urbà no es podria lligar la bici, l'ordenança ho prohibeix a tots, fins i tot en tanques. En aquest sentit, demanarem a l'Ajuntament un recompte de places d'aparcament per a bicicletes i la seva situació, ja que la nostra percepció és que la quantitat de places i la seva distribució és del tot insuficient. El següent pas serà demanar un pla d'instal·lació d'aparcaments per a bicicletes.

Tot i que finalment s'accepta l'ús de remolcs per al transport de persones i mercaderies, el redactat final ho limita a hores diürnes i per tant és més restrictiu que l'ordenança de Barcelona.

Finalment, destacar que un dels articles  reconeix les mancances dels carrils bici de l'Hospitalet, en concret diu que els carrils bici s'haurien de fer  a la calçada  i que a les voreres només quan tinguin almenys 5 metres d'amplada i en deixin 3 per als vianants. També ve a dir que els carrils a la vorera no han de ser bidireccionals (seguint les recomanacions de la Generalitat [bib]124[/bib]) i que han d'estar situats al cantó més proper a la calçada. En definitiva, molts dels carrils bici actuals de la ciutat no compleixen aquestes característiques. Aquest article, més propi d'un pla de mobilitat, d'alguna manera amplia el Pla Director de la Bicicleta i planteja la necessitat de renovar-lo o complementar-lo amb el nou Pla de Mobilitat que està en redacció.

Un altre aspecte que volem destacar és el legislatiu. Tot i que els Ajuntaments tenen la competència de regular els usos de les vies públiques i la circulació de vehicles, els ciutadans realitzem contínuament desplaçaments entre municipis que tenen regulacions diferents. Un cop més, es fa palesa la necessitat de tenir normes comunes en el continu urbà de l'àrea metropolitana com seria una ordenança tipus d'àmbit més global.

La nova ordenança entrarà en vigor 15 dies després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Vegeu també