Al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana de l'Hospitalet

Detall d'un mapa d'intensitat de trànsitHem presentat al·legacions per millorar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 2015-2020 de l'Hospitalet de Llobregat

El procés d'elaboració del PMUS es va iniciar l'any 2012 i la Saboga va col·laborar molt activament en el procés de participació ciutadana aportant moltes propostes tant genèriques com molt concretes que s'han vist recollides en la redacció final del pla (per exemple, el nostres informes geolocalitzats de millores als carrils bici o de millores d'accessibilitat al barri del centre, entre d'altres).

L'elaboració i l'aprovació del PMUS s'ha allargat molt en el temps i lamentem profundament que els participants no haguem estat informats ni del procés ni de la seva aprovació, i per tant, no hem tingut accés al document fins que aquest no ha estat en el període administratiu d'exposició pública que ha coincidit amb el període de vacances de molts ciutadans.

A continuació, us resumim les nostres aportacions finals al PMUS recollides en les al·legacions que hem presentat:

  • D'entrada demanem esmenar diversos errors o omissions en el mapa de carrils bici existents i proposats.
  • També pel que fa a itineraris ciclistes, hem demanat incorporar l'eix dels carrers Enric Prat de la Riba i carretera de Santa Eulàlia perquè donen continuïtat als carrils bici de Cornellà i Barcelona i perquè en la majoria de desplaçaments no hi ha alternativa possible que sigui tant convenient pels ciclistes.
  • També hem proposat una connexió molt lògica entre els carrils bici de Cornellà i l'Hospitalet a la carretera del Mig, al carrer de l'Energia i el carrer de la Feixa Llarga.
  • Hem fet diverses propostes relacionades amb la contaminació atmosfèrica, la seva mesura, la protecció de la població més sensible i la protecció de la població en casos d'episodis d'alta contaminació.
  • Algunes al·legacions han fet referència a criteris de disseny de passos de vianants en cruïlles (o passos de bicicletes) i els criteris per eixamplar voreres.
  • Un dels canvis importants que proposem és afrontar la reconversió d'alguns carrer de la ciutat en carrers d'un sol sentit, per tal de permetre una millor gestió semafòrica de les cruïlles. En concret, hem proposat fer aquests canvis al barri de Sant Josep al carrer Enric Prat de la Riba i a l'Avinguda Tarradellas. Aquests canvis també permetrien donar espai a altres usos de la calçada, com carrils bus, carrils bici, carrils bus-bici o zones de càrrega i descàrrega i ampliar voreres en alguns trams.
  • També hem proposat la creació d'una oficina de la bicicleta tal i com es recollia en el Pla Director de la Bicicleta de l'any 2006.

Quan es resolguin les al·legacions presentades, farem una valoració del Pla de Mobilitat.

Més informació: