Plataforma única, prioritat per als vianants?

Carrer Bellavista. Plataforma única.Els carrers de plataforma única amb línies d'aparcament perverteixen el concepte de prioritat invertida. Els vianants no poden creuar el carrer, s'indueix més trànsit que cerca aparcament i es perjudica greument l'accessibilitat.

Amb la llei a la mà, en els carrers de plataforma única (els que tenen la vorera i la calçada al mateix nivell) els vianants tenen prioritat, per això també s'anomenen carrers de prioritat invertida. A més de les regulacions que estableix cada municipi, aquests carrers sovint tenen la senyalització de "carrer residencial", però si hi ha una línia (o dues) d'aparcament com creuen els vianants? Ens estem trobant molts carrers de l'Hospitalet que acaben de ser reformats i ara són de plataforma única, però inclouen una o fins i tot dues línies d'aparcament. La presència d'aparcament impedeix que els vianants exerceixin la seva prioritat i fins i tot poder creuar el carrer.

Un cas especialment greu és el que veiem al carrer Bellavista (vegeu la primera foto) on en una cruïlla els vianants no podran creuar si hi ha motos i cotxes aparcats. El problema s'agreuja al mantenir durant uns 200 metres la línia d'aparcament en el mateix cantó i incentivar així que els cotxes corrin. Per acabar d'arrodonir el disseny, no es preveu cap arbre en tot el carrer.

Carrer Santa Anna, plataforma única amb aparcament a ambdós costats.Al carrer Santa Anna (segona foto), les voreres són ara prou amples en bona part del carrer, sobretot si es corregeix aquesta línia d'arbres que queda al mig de la vorera. Però el nou disseny no permet que els vianants creuin amb seguretat i accessibilitat en un tram de 90 metres.

La situació es repeteix amb diverses variants a diversos barris de la ciutat. Al barri de Sant Feliu, al voltant del carrer Sanfeliu (tercera foto) torna a passar el mateix. Aquí com a mínim tenim arbres a la calçada.

ACarrer Sanfeliu. Plataforma única amb arbres entre els cotxes.questes situacions perverteix el concepte de prioritat invertida. També impossibiliten el joc dels nens com recull el senyal de carrer residencial. Pel que fa a la circulació de bicicletes, les línies d'aparcament dificulten la circulació en ambdós sentits que s'autoritzen a Barcelona o a tants llocs d'Europa.

Finalment, hi ha el tema dels arbres. Ja en parlàvem en aquest article. El que no pot ser és que un carrer es quedi sense arbres per culpa de l'aparcament. No és una qüestió estètica, és una qüestió de salut. Hi moltes solucions: jardineres enlloc d'arbres, intercalar aparcament i arbres, etc. De fet, l'ús d'aquestes solucions verdes pot delimitar els llocs de pas tant de vianants com de vehicles.

Quin són els problemes de les línies d'aparcament en carrers de plataforma única?

 1. No permeten als vianants creuar.
 2. Suposen un problema d'accessibilitat.
 3. Indueixen el trànsit: fan que hi hagi més vehicles cercant aparcament.
 4. No permeten els jocs dels infants a la calçada tal i com preveu la senyalització de "carrer residencial".Carrer Sant Roc
 5. Es prioritza l'aparcament, enlloc de la presència d'arbres i hi ha un problema seriós quan es pensa que és més important un aparcament que un arbre (vegeu).
 6. Dificulten el trànsit de bicicletes en contrasentit tal i com es fa en molts països europeus en aquest tipus de carrers.
 7. De facto, treuen la prioritat que hauria de tenir el vianant.

Quins altres problemes trobem en aquests carrers?

 1. Calçades massa rectes i llargues pels cotxes que fan que corrin més del que està permès. Quan hi ha prou amplada és interessant fer que la trajectòria del carrer faci algun gir per desincentivar la velocitat.
 2. No es preveuen punts de pas pels vianants entre els vehicles. Es depèn de que els guals estiguin buits o que les places d'aparcaments ho estiguin.
 3. No hi ha aparcaments de bicicleta.
 4. Falten elements de verd urbà que es podrien usar com a elements de separació o per

S-28. Carrer ResidencialQuines solucions proposem des de la Saboga?

Un cop urbanitzats els carrers hi ha solucions de més i menys cost. Les que proposem són les que poden solucionar a baix cost el que s'ha fet fins ara.

 1. Convertir alguns aparcaments en zones de pas per a poder creuar el carrer i delimitar-los amb jardineres, arbres, aparcaments de bicicleta, fonts i papereres, entre d'altres element necessaris. Caldria poder creuar el carrer cada pocs metres.
 2. Intercalar les línies d'aparcament modificades entre els 2 cantons del carrer per tal de permetre més espais perquè els vianants creuin a la vegada que es desincentiva que els cotxes vagin a més de 20 km/h que és la velocitat establerta.
 3. Senyalitzar inequívocament els carrers com a "carrers residencials" (senyal S-28) per no desemparar legalment els vianants.
 4. Convertir alguns aparcaments en zones de càrrega i descàrrega de temps limitat per a veïns.