Molts europeus encara estan exposats a contaminants atmosfèrics nocius

Els cotxes són els principals responsables de les emissions més contaminantsLa Comissió Europea està revisant la legislació sobre contaminació atmosfèrica i declararà el 2013 com l'any de l'aire

Traducció de la nota de premsa de la Comissió Europea del 24 de setembre de 2012.

Almenys un terç dels residents en ciutats europees estan exposats a concentracions excessives de partícules en suspensió. Les partícules (PM, de l'anglès Particulate Matter) és un dels contaminants més importants en termes de perillositat per la salut humana, ja que penetren en parts molt sensibles del sistema respiratori. La UE ha fet progressos en les últimes dècades per reduir els contaminants atmosfèrics que causen acidificació, però un nou informe publicat per la Agència Europea del Medi Ambient (EEA) mostra que moltes parts d'Europa tenen problemes persitents amb les concentracions de PM i d'ozó a nivell de terra.

El Comissari de Medi Ambient Janez Potočnik va declarar: "Aquest informe és un recordatori periòdic de com d'important és la qualitat de l'aire per la salut dels nostres ciutadans. És per això que vull que el 2013 sigui l'Any de l'Aire i per tant em centraré en enfortir les lleis de la qualitat de l'aire per gestionar els problemes que avui hem identificat".

El professor Jacquline McGlade, director executiu de l'EEA, va declarar: "La Unió Europea ha reduït les emissions de molts contaminants en la dècada passada, però podem anar més enllà. En molts països, les concentracions de contaminants atmosfèrics estan per sobre dels límits legals i les recomanacions que s'han establert per protegir la salut dels ciutadans europeus. De fet, la contaminació atmosfèrica redueix l'esperança de vida de mitjana en 2 anys en les ciutats i les regions més contaminades".

L'informe de la Qualitat de l'aire 2012 de l'EEA examina l'exposició dels ciutadans al contaminants atmosfèrics i  ens dóna una instantània de la qualitat de l'aire a Europa. L'informe vol recolzar el desenvolupament de polítiques més efectives contra la contaminació de l'aire.

Descobriments clau:

  • Les partícules (PM) són el risc per la salut més greu de la UE i porten a una mortalitat prematura. L'informe estima que el 2010, el 21% de la població urbana va estar exposada a nivells de concentració de PM10 més elevats que el límit europeu més exigent (el diari) pensat per salvaguardar la salut. Fins a un 30% de la població urbana va estar exposada a nivells de concentració de partícules fines PM2.5 per damunt del límit europeu anual (menys exigent). Segons els nivells de referència de l'OMS, que són més ajustats que els que imposa la lleu de la UE, respectivament, fins al 81% i el 95% dels residents urbans van estar exposats a concentracions de PM que excedien els valors de referència establerts per protegir la salut humana. Fent palesa la urgència d'una revisió de la legislació de la qualitat de l'aire.
  • L'ozó (O3) pot causar problemes respiratori i conduir a una mort prematura. L'exposició a les ciutat és molta alta. El 97% dels habitants de zones urbanes de la UE van estar exposats a concentracions d'O3 per sobre dels nivells de referència de l'OMS el 2010. El 17% van estar exposats a concentracions per sobre del valor objectiu d'O3 de la UE. Al 2009, el 22% del sòl agrícola d'Europa va estar exposat a concentracions perjudicials d'O3 que van causar pèrdues agrícoles.
  • El diòxid de nitrogen (NO2) és la causa més important d'eutrofització (creixement excessiu de les plants i les algues a l'aigua), i també contribueix a la formació de partícules i O3. Al 2010, el 7% dels europeus que vivien en ciutats van estar exposats a nivell de NO2 per damunt dels límits de la UE. Les emissions nacionals d'òxids de nitrogen en molts països encara sobrepassen els sostres establerts per la legislació de la UE i els acords de les Nacions Unides.
  • El benzo(a)pirè (BaP) és un carcinogen. Una proporció considerable de la població urbana europea (20-29% entre el 2008 i el 2010) va estar exposada a concentracions que sobrepassaven l'objectiu de la UE que s'ha de complir el 2013. L'increment de les emissions de BaP a Europa en els últims anys és, conseqüentment, un tema de preocupació.
  • El diòxid de sofre (SO2) és una història d'èxit important: les emissions s'han reduït significativament en els últims anys gràcies a la legislació de la UE que ha obligat a l'ús de tecnologies de rentatge de gasos i de combustibles amb baix contingut de sofre. El 2010 va ser el primer any en que la població urbana de la UE no va estar exposada a concentracions de SO2 per damunt del valor límit de la UE.
  • Les concentracions de monòxid de carboni, benzè i metalls pesats (arsènic, cadmi, niquel i plom) a l'aire exterior són generalment baixes, localitzades i esporàdiques a la UE, amb alguns sobrepassaments dels valors límit establerts per la legislació de la UE.

Els següents pasos

En els últims anys, l'EEA ha publicat anualment informació sobre les emissions de contaminants atmosfèrics i els sobrepassaments dels sostre d'emissió de la directiva de sostres d'emissions nacionals (NEC). Aquest any, l'EEA publicarà un anàlisi retrospectiu de si els objectius ambientals i de salut de la directiva NEC pel 2010 s'han assolit.

La Comissió Europea està preparant una revisió de la legislació de la UE sobre contaminació atmosfèrica en contacte amb els agents implicats i posarà un èmfasis especial en les polítiques de qualitat de l'aire el 2013.

Background

Una qualitat pobre de l'aire pot causar malalties cardíaques, problemes respiratoris, càncer de pulmons, dificultats respiratòries i altres malalties. Alguns contaminants poden conduir a l'eutrofització, a collites agrícoles reduïdes, disminució del creixement dels boscos i tenir un impacte en el clima. Les emissions de diversos contaminants han caigut en els últims anys, resultant-ne una millora de la qualitat de l'aire en algunes àrees. De totes maneres, no sempre s'ha aconseguit una reducció de la concentració dels contaminants. Els problemes persistents de la qualitat de l'aire requereix més esforços de mitigació de les emissions de diversos contaminants.

Més informació