Anàlisi de l'últim període de contaminació

Gràfic de l'evolució de la contaminació per NO2 a l'Hospitalet (Setembre-octubre de 2011)Gràfic de l'evolució de la contaminació per PM10 a l'Hospitalet (Setembre-octubre de 2011)Tal i com us informàvem a través de les xarxes socials, l'àrea metropolitana de Barcelona ha patit un període de contaminació especialment nociu per la salut.

En les gràfiques que us mostrem, podeu veure l'evolució de l'NO2 i les partícules PM10 a l'estació mesuradora de l'Hospitalet en alguns dels dies més crítics (del 28 de setembre al 6 d'octubre). En blau podeu veure els màxims assolits cada dia i en vermell les mitjanes. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que la mitjana de NO2 no superi els 40µg/m³ i que les PM10 no superin els 20µg/m³.

La principal font d'aquesta contaminació són els vehicles de combustió i com veieu els màxims de contaminació baixen el cap de setmana (1-2 d'octubre), però la mitjana (a causa de l'anticicló) no ho fa en la mateixa proporció.

Estació de control de la contaminació de l'Hospitalet de Llobregat

L'estació de l'Hospitalet pertanyent a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya és una de les poques del nostre entorn proper que ens dóna informació de la contaminació tant per diòxid de nitrogen, com per partícules inferiors a 10 micres, dos dels contaminants que ens estan causant més problemes de salut. Al Barcelonès i al Baix Llobregat, només les estacions de l'Eixample o Sant Vicenç dels Horts ens informen de la contaminació per partícules PM10.

Ball de xifres

Diòxid de nitrogen (NO2)

La Unió Europea fixa un màxim de 40µg/m³ de mitjana anual. També diu que la mitjana horària (en una hora) no pot superar més de 18 vegades a l'any els 200µg/m³.

Partícules de menys de 10 micres (PM10)

El límit anual és de 40µg/m³ i el límit en una hora és de 50µg/m³ que no es pot superar més de 35 vegades l'any. La UE en una segona fase (que entrava en vigor el 2010) havia de baixar aquest límits per convergir amb les recomanacions de l'OMS, de manera que la mitjana anual no podria superar els 20µg/m³ i el límit horari de 50µg/m³ no s'hauria de superar més de 7 vegades l'any.

Conclusions

El trànsit motoritzat és la principal font de contaminació atmosfèrica, i en especial, d'aquest 2 contaminants analitzats. Altres contaminants com l'ozó (O3) i les partícules de menys de 2,5 micres (PM25) també presenten nivells especialment elevats.

Els efectes sobre la salut de la contaminació estan cada cop més contrastats científicament i també tenim estimacions del cost econòmic en sanitat i estimacions de la mortalitat associada a no complir els límits europeus.

La solució a aquest problema passa sempre per restringir l'ús del cotxe afavorint els mitjans de transport més sostenibles i des de l'àmbit local també hi ha competències per actuar: es poden transformar les ciutats creant zones de vianants, ampliant voreres, convertint carrils de circulació en carrils bici i carrils bus, etc.

Us recomanem especialment el vídeo que trobareu en el primer enllaç per tal de saber més sobre la contaminació i els seus efectes sobre la salut.

Més informació: