Al·legacions al projecte de reforma d'un tram de la Travessia Industrial de l'Hospitalet

Projecte de reforma de la Travessia IndustrialHem presentat al·legacions al projecte que preveu la construcció d'un carril bici i la millora de voreres i paviments de l'aparcament de la Travessia Industrial entre la Rambla Marina i l'avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge.

En aquest article us fem un resum de les nostres aportacions al projecte, però abans volem comentar tres qüestions prèvies prou importants:

  1. Manca d'exposició pública: el projecte no ha estat publicat al web de l'Ajuntament i no s'ha publicat la seva aprovació inicial en cap diari oficial. Així és difícil que es produeixi cap participació ciutadana.
  2. Manca de participació ciutadana: continuem demanant la recuperació d'òrgans com l'antiga Comissió de Mobilitat del Consell de la Sostenibilitat que permetria a les entitats i ciutadans interessats, poder conèixer i participar en l'elaboració dels projectes urbanístics de la ciutat.
  3. No és únicament un projecte de carril bici: davant l'alarma inicial pel cost del projecte, cal aclarir que el títol del projecte parla unicament d'implantació d'un carril bici, però no reflecteix l'objecte del mateix que segons s'indica són «actuacions per a la millora dels paviments de voreres i calçada i la implantació d'un carril bici». Fem aquest aclariment perquè el cost del carril per a bicicletes és només una quarta part del cost del projecte i perquè amb aquest títol es pot donar entendre que la construcció de carrils bici és més costosa econòmicament del que realment és. Tampoc consideraríem ètic imputar el total del cost d'aquest projecte a polítiques de mobilitat en bicicleta.

Què hem al·legat?

Perfil de 3 seccions del carril bici projectatD'entrada, hem ofert una alternativa molt menys costosa per construir un carril bici si no es volgués reformar l'aparcament existent. Consistiria en usar un dels carrils de la calçada actual i reconvertir-lo en un carril bici de doble sentit. Això es podria fer aprofitant que aquest vial de dos carrils (dels 4 de l'avinguda) està infrautilitzat i només mou 1.900 vehicles al dia.

Hem demanat almenys 2 passos de vianants a la Travessia Industrial, ja que actualment només n'hi ha 2 als extrems i queden separats uns 255 metres.

Hem demanat reubicar diversos passos de vianants i de bicicletes per escurçar, prioritzar i fer més accessibles els itineraris de vianants i bicicletes.

Demanem una millor segregació entre el carril bici i la zona d'aparcament per tal dels que els cotxes aparcats en semi-bateria no invadeixin el carril bici.

Hem demanat que no es comptabilitzi la rigola (les rajoles blanques que separen la calçada de la vorada i la vorera) com a carril bici, sinó com a espai de seguretat i de separació amb la vorada.

Hem sol·licitat diversos canvis de senyalització per donar prioritat als vianants davant de les bicicletes i per clarificar la prioritat de les bicicletes davant dels cotxes en diversos punts.

Elements positius

No volem acabar sense destacar alguns elements molt positius del projecte. Com sabeu, som molt crítics amb les infraestructures ciclistes de l'Hospitalet, però en aquest projecte hi ha canvis en el disseny que volem destacar i que volem encoratjar a continuar usant en els propers carrils bici:

  • Podríem dir que per primer cop a l'Hospitalet es projecta un carril bici a la calçada i no a la vorera.
  • S'utilizen les marques viàries que ha estadaritzat de facto Barcelona: la "catifa vermella" que fa més visible el carril bici a les cruïlles i el "tauler d'escacs" que marca un pas de vianants en els carrils bici en voreres.
  • S'utilitzen separadors de cautxú en forma de barra de pa per segregar el carril i fites per fer més visible el traçat.

Finalment, volem afegir que aquest nou itinerari per la bici, ofereix una connexió molt més ràpida entre el centre de la ciutat i els centres hospitalaris i la zona agrícola i riu Llobregat esquivant les fases semafòriques nefastes del carril bici de la Rambla Marina i no havent de travessar el parc de Bellvitge.